บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด ร่วมกับ KTC ( บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) )

ได้จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อ KTC Product Knowledge Training ให้กับพนักงาน 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560   ณ เฮฟเว่นแคว รีสอร์ท  จ.กาญจนบุรี

เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง