บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย ประเภทต่างๆ การป้องต้นเบื้องต้น รวมทั้งฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงทักษะต่างๆ ในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอัคคีภัย แก่พนักงานทุกคน