บัตรเครดิตเป็นบัตรที่ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-bank)

  ออกให้แก่ผู้ถือบัตร เพื่อ

  - 
ใช้แทนเงินสด ในการชำระค่าสินค้าและบริการเป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่
  ผู้ถือบัตร โดยลดการพกพาเงินสดจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการ
สูญหายหรือถูกโจรกรรม

  - ใช้ถอนเงินสดจากเครื่อง ATM 
มาใช้ล่วงหน้าผู้ถือบัตรสามารถเบิกเงินสดจากตู้ ATM มาใช้ก่อนล่วงหน้าได้
  แต่มีข้อควรระวังในการใช้บริการ คือ คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการเบิกใช้เงินสดในอัตราที่
  ค่อนข้างสูง
  

  

ประโยชน์อื่น ๆ ของการใช้บัตรเครดิต เมื่อเทียบกับการใช้เงินสดยังมีอีก  เช่น

  - ไ
ด้รับสินค้าก่อน และชำระเงินภายหลัง แต่ต้องชำระเต็มจำนวน และตรงกับวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอด
     รายการบัตรเครดิต ไม่เช่นนั้นจะมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยและค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ออกบัตร

  - 
ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ส่วนลดจากร้านค้า หรือ การสะสมคะแนนเพื่อแลกรางวัล เป็นต้น

  บัตรเครดิต ใครมีสิทธิ์ใช้

   การมีบัตรเครดิตไม่ได้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยผู้ออกบัตรจะพิจารณาจากคุณสมบัติของ
  ผู้สมัครบัตรเครดิต ดังนี้

 

  1. ความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจาก ประวัติการใช้บริการสินเชื่อ
 ประวัติการชำระเงินคืน วินัยในการใช้
      สินเชื่อประวัติการชำระหนี้ของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 
(National Credit Bureau Co.,Ltd.) 
      การมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง  อา
ชีพ และบุคคลอ้างอิง เป็นต้น

  2. ความสามารถในการชำระหนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) 
      ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

      - 
มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือ

      - 
มีเงินฝากเป็นหลักประกันเต็มวงเงิน หรือ

      - 
มีเงินฝากประจำกับธนาคารไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ

      - 
มีเงินฝากออมทรัพย์ หรือลงทุนในตราสารหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะ
        เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
โดยวงเงินที่ผู้ถือบัตรจะได้รับจากผู้ออกบัตรเครดิตขึ้นกับการพิจารณาของผู้ออกบัตร
        แต่สูงสุดไม่เกิน 
เท่าของรายได้ต่อเดือน 

                                                                      สัญลักษณ์บนบัตรเครดิต

     1. ผู้ออกบัตรเครดิต เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือ Non-bank ผู้ออกบัตรเครดิตนั้น

     2. ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เช่น วีซ่า (VISA) มาสเตอร์ (Master) เป็นต้น
       
  เป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลธุรกรรมของบัตรเครดิต เพื่อการอนุมัติรายการของการใช้บัตรเครดิต
         ในแต่ละครั้ง


     3. บริษัท ร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า
ที่ร่วมกับผู้ออกบัตรเครดิต โดยที่ให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น ส่วนลด
         ค่าสินค้าและบริการ แก่ผู้ถือบัตรเครดิตนั้น ๆ ในการใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าหรือบริการของตน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th

 

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคารต่างๆ คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร กสิกรไทย คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร ซิตี้แบงค์ คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร ยูโอบี คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร ธนชาต คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต ธนาคาร แบงค์ ออฟ ไชน่า คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต เอไอเอ คลิ๊ก<<

สมัคร บัตรเครดิต เซ็นทรัล คลิ๊ก<<