พนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด

นางสาวณิชนันท์ มากไข่
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ ม.ค. 2562

นางสาวรัตนพรรษ สุริยชยานันท์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ ม.ค. 2562

นางสาวอรณิชา พุทธชาติ
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ  31 มี.ค. 2562

นายยงยุทธ ขจรจำนรรจ์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ 12 ม.ค. 2562

นางสาววิภานันท์ ดาอยู่
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ 27 มี.ค. 2562

นางสาวธันย์สิตา ศรีรุจิพรชัย 
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ  มี.ค. 2562

นายสายฟ้า เติมธนะศักดิ์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ  ม.ค. 2562

 

 
 
บริษัท ซิมบอลิก เซอร์เซอร์วิสมายด์ จำกัด ขอเรียนแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ 
 
ทั้งนี้ การกระทำการใดๆของบุคคลดดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้นนับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน