กิจกรรม 5ส. บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด

ในปีนี้ บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส และมีคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ส. ทำหน้าที่ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม 5 ส  เพื่อให้เกิดคุณภาพในการจัดกิจกรรม

โดยปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

  1. ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคนิค วิธีการ ข้อมูล และการดำเนินกิจกรรม 5ส 
  2. ประสานงานให้ข้อมูลแก่บุคลากรในการดำเนินกิจกรรม 5ส
  3. สร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีแก่บุคลากรในการดำเนินกิจกรรม 5ส
  4. กำหนดวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 5ส
  5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการกดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ